Adatkezelési tájékoztató –
Érintett joggyakorláshoz
kapcsolódó adatkezelésről

Tisztelt Páciensünk! Köszöntjük!

Kérjük, még az ellátás előtt olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót! Köszönjük!

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatkezelő képviselője:

Név: BeG-Health Betéti Társaság
Székhely: 4029 Debrecen, Lórántffy utca 2. 1. em. 3.
Telefon/fax:+36 20 417 4626
E-mail: [email protected]
Képviseli: Dr. Kövér Bence ügyvezető

2. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, adatok megőrzési ideje

Személyes adatok köre:

a kérelem elintézhetősége (megválaszolása) vonatkozásában: az érintett kérelmező – az Ön – neve, a kérelem leírása stb.

a kapcsolattartás miatt: az Ön e-mail címe/telefonszáma, postacíme (az Ön választása szerint)

Adatkezelés célja:

az Ön által – az adatkezelés vonatkozásában – benyújtott kérelem kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja:

a panasz ügyintézése érdekében az Adatkezelő jogi kötelezettsége [GDPR 6. cikk (1) c)];
a kapcsolattartási adatok esetén az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont], azonban Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását

Adatok megőrzési ideje:

a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a kérelem teljesítését követő 5 évig

3. A kezelt adatok forrása

Adatok forrása:

Adatkezelő kizárólag az Ön vagy törvényes/meghatalmazott képviselőjétől szerzett, az így megadott/közölt adatokat kezeli, mástól főszabály szerint nem gyűjt/szerez adatot, ellenkező esetben erről Önt értesíti.

4. Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozás, címzettek, adatbiztonsági intézkedések és profilalkotás, kockázatok, incidenskezelés

Az adatokhoz való hozzáférés:

a 2. pontban felsorolt személyes adatokhoz közvetlenül elsősorban az Adatkezelő férhet hozzá, közvetett módon adatfeldolgozó (pl. a mindenkori könyvelő stb.).

Adatfeldolgozás, címzettek:

Adatkezelő a szóban forgó adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe.
Informatikai adatfeldolgozó: DetCom Systems Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-029215)
Adatkezelő az Ön fentiek szerint kezelt személyes adatait direkt módon – továbbítás útján – főszabály szerint nem közli más személlyel vagy szervezettel, kivéve abban az esetben, ha jogszabály kötelezővé teszi. (pl. hatóságok, kamara stb.).

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő saját számítástechnikai rendszere, elektronikus adatmegőrzési helye a székhelyén található. Adatkezelő az alkalmazott adathordozó eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, illetve a változatlansága igazolható legyen.

Profilalkotás, automatikus döntéshozatal:

nem végzünk ilyet a szóban forgó adatkezelés során.

Kockázatok:

természetesen előfordulhatnak, pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés stb., de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen betartjuk/betartatjuk.

Incidenskezelés:

a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük a kötelező intézkedéseket, illetve – ha a jogszabály szerint szükséges – értesítjük a hatóságot és Önt is.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hozzáféréshez való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult megismerni azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli. Megismerheti továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai, Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

A törléshez való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti az Adatkezelőtől a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.

Korlátozáshoz való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza – az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával –, amennyiben
– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken, a 2. pontban hozzájárulással megadott adatai vonatkozásában, írásban kérheti, hogy az Adatkezelőtől a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult az Adatkezelőtől kérni, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadályoztatás nélkül továbbítsa.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségei

Adatkezelőhöz fordulás:

Ön az Adatkezelő által végzett fenti adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival közvetlen az Adatkezelőhöz is fordulhat.

Bírósági eljárás kezdeményezése:

ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, bíróság útján polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben.

Felügyeleti hatósági eljárás kezdeményezése:

amennyiben Ön a fenti adatkezelés során a személyes adatai kezelésének jogellenességét vagy annak veszélyét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ahol bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. (a hatóság elérhetősége: honlap: http://naih.hu; e-mail: [email protected]).

Telefon

+36 20 417 4626

Rendelési idő

Hétfő – Péntek:
9:00 – 16:00

Cím

Debrecen,
Piac utca 30. 1/2

Elérhetőségeink